Huurovereenkomst Kantoorruimte


Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde en/of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd ‘Bijzondere bepalingen’. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door ROZ uitgesloten.


ONDERGETEKENDEN

 

1]         ……………

[gevestigd/wonende*] te          ……………

hierna te noemen ‘Verhuurder‘,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer            ……………

vertegenwoordigd door            ……………

 

EN

 

2]         ………….

[gevestigd/wonende*] te          ……………

hierna te noemen ‘Huurder‘,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer          …………….

omzetbelastingnummer             ……………..         

vertegenwoordigd door            …………….

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

          ………….

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN

Het gehuurde, bestemming
1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfs­ruimte (hierna ‘gehuurde’), gelegen……….
kadastraal bekend……………ter grootte van in totaal circa ………. m² [b.v.o./v.v.o./anders*] gemeten volgens……..

Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage 1 bij deze huurovereenkomst gevoegde en door partijen geparafeerde plattegrond/tekening. De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage 2 aan te hechten en door partijen te paraferen proces-verbaal van oplevering.

1.2 Het gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als……………
1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2.
1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt [zoveel als bouwkundig is toegestaan / …. kN/m2*] .
1.5 Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst [wel / niet*] een kopie van het energielabel, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten aanzien van het gehuurde.
1.6 Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen dat:

[een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs*]

of

[bij een verschil met de daadwerkelijke grootte, groter dan…..% het meerdere zal worden verrekend*].

Voorwaarden

2.1 Van deze huurovereenkomst maken deel uit de “ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17-2-2015 en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21, (hierna te noemen “algemene bepalingen”). De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exem­plaar van de algemene bepalingen ontvangen.
2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze huurovereenkomst gaat in op…….…….(hierna ‘ingangsdatum’) en is aangegaan voor [een periode van……. jaar en loopt tot en met ………….. / onbepaalde tijd*].
3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door [uitsluitend Huurder / Huurder of Verhuurder*] in overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 voortgezet voor [een aansluitende periode van……jaar, derhalve tot en met……. / onbepaalde tijd*].

Deze huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor [[een*] aansluitende periode[n*] van ……… jaar / onbepaalde tijd*].  
3.3 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzeg­ging door Huurder aan Verhuurder of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van [één jaar / ……maand[en*]*].
3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis €………………. (zegge: ……………).
4.2 Partijen komen overeen dat Verhuurder [wel/geen*] omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is Huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan Verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van Verhuurder niet (meer) aftrekbaar is. Het gestelde in artikel 19 van de algemene bepalingen is dan niet van toepassing.
4.3 Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Tevens wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van de huurovereenkomst en in artikel 18 van de algemene bepalingen.

Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

4.4 Het boekjaar van Huurder loopt van…………….tot en met………….
4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per……..voor het eerst met ingang van……………aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.
4.6 De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor de door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 18 van de algemene bepa­lingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschot­betalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.
4.7 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt deze vergoeding bij voorbaat weergeven in artikel 4.8.
4.8 De betalingsverplichting van de Huurder bestaat uit de volgende componenten:

Per betaalperiode van…… kalendermaand(en) bedraagt bij huuringangsdatum:

–      de huurprijs €

–      het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege Verhuurder verzorgde levering

van zaken en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting €

–      in geval van belaste huur de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting €

–      […% van de kale geïndexeerde huurprijs wegens BTW derving

                  Verhuurder op de exploitatiekosten (niet zijnde servicekosten)*] €

  • [BTW schade als gevolg van niet aftrekbaarheid BTW van de stichtingskosten €

van het gehuurde. Dit bedrag is niet meer verschuldigd per

[…….einddatum herzieningsperiode*] als gevolg van aflopen herzieningsperiode*]

Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

                                                                                                                          

________________

totaal  €

zegge:

 

4.9 Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode van…….. tot en met …….en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € ……….

          Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op………

4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in artikel 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.
4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting.

Kosten van levering van zaken en diensten

5.1 Door of vanwege Verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd: ………
5.2 Verhuurder is bevoegd na overleg met Huurder de in artikel 5.1 genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Zekerheden

6.1 Huurder zal voor de ingangsdatum: [een bankgarantie doen stellen voor / een waarborgsom betalen ter grootte van*] een bedrag van € ……… (zegge:……….).
6.2 Over de waarborgsom wordt [wel / geen*] rente vergoed.

Beheerder

7.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op…………..
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen.
7.3 De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden.

Incentives

8 Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze huurovereenkomst vermeld.

Asbest/Milieu

9.1 [Aan Verhuurder is niet bekend / Aan Huurder is bekend*] dat in het gehuurde asbest is verwerkt. De onbekendheid van Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is.

9.2 [Aan Verhuurder is niet bekend / Aan Huurder is bekend*] dat in, op of aan het gehuurde een verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen verontreiniging aanwezig is.

Duurzaamheid/Green lease

10 Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren doelstelling en op regelmatige basis de voortgang te bespreken.

Bijzondere bepalingen

11

 

 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in        voud

 

 

plaats                           datum                                                 plaats                              datum

 

(naam Verhuurder)                                                                   (naam Huurder)

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                           …..………………………

(handtekening Verhuurder)                                                       (handtekening Huurder)

 

 

 

Bijlagen: *)

 

 

[   ]       plattegrond/tekening van het gehuurde.

[   ]       proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering).

[   ]       meting volgens…..

[   ]       energielabel.

[   ]       algemene bepalingen.

[   ]       bankgarantie

[   ]       milieuonderzoek.

[   ]       uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Verhuurder.

[   ]       uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Huurder.

[   ]       kopie paspoort [rechtsgeldig vertegenwoordiger Verhuurder*].

[   ]       kopie paspoort [rechtsgeldig vertegenwoordiger Huurder*].